Inleiding

www.gaikhorst.nl (‘website’) is eigendom van en samengesteld door Gaikhorst Makelaars & Taxateurs o.g.

U wordt vriendelijk verzocht onderstaande Gebruiksovereenkomst www.gaikhorst.nl (‘Gebruiksovereenkomst’) zorgvuldig door te lezen alvorens de website te gebruiken/bezoeken. Door de website te gebruiken/bezoeken, geeft u aan kennis te hebben genomen en akkoord te gaan met de volgende Gebruiksovereenkomst. Indien u niet akkoord gaat met een of meerdere bepalingen uit de Gebruiksovereenkomst dient u geen gebruik te maken van de website.

Gebruik van www.gaikhorst.nl

U dient zich in alle opzichten op te stellen en te gedragen zoals van een zorgvuldig (internet)gebruiker/bezoeker mag worden verwacht. In dat verband is het volgende in ieder geval niet toegestaan:

  • gebruik maken van de (inhoud van de) website en de daarin opgenomen informatie in strijd met de wet, goede zeden, openbare orde en/of deze Gebruiksovereenkomst;
  • afbreukmakende, misleidende of anderszins onrechtmatige of verboden informatie plaatsen/verspreiden;
  • informatie verspreiden die de goede naam van de website, Gaikhorst Makelaars & Taxateurs o.g. of enige derde aantast;
  • handelen in strijd met de rechten van Gaikhorst Makelaars & Taxateurs o.g. en/of enige derde;
  • virussen verspreiden en/of andere maatregelen nemen, die de goede werking van de website kunnen aantasten, de toegang tot de website verhinderen en/of beperken en/of Gaikhorst Makelaars & Taxateurs o.g. en/of derden kunnen schaden;
  • de goede werking van de website onredelijk belasten;
  • informatie of persoonlijke gegevens opgenomen op de website, al dan niet van enige derde kopiëren, verwerken, bewerken of (verder) verspreiden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Gaikhorst Makelaars & Taxateurs o.g. of de betreffende derde;
  • ontwijken en/of verwijderen van de beveiliging van (delen van) de website;
  • aanbrengen van een hyperlink naar de website, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Gaikhorst Makelaars & Taxateurs o.g.

Auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en vormgeving van de website berusten uitsluitend bij Gaikhorst Makelaars & Taxateurs o.g. en/of haar (toe)leveranciers. Het is u toegestaan om uitsluitend één kopie van het materiaal op de website te downloaden voor eigen, particulier, niet-commercieel gebruik. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Gaikhorst Makelaars & Taxateurs o.g. mag niets van de inhoud van deze website worden verveelvoudigd, (verder) openbaar gemaakt, (her)gebruikt of geëxploiteerd op welke wijze dan ook. Het is niet toegestaan de op de website aangebrachte merk- of herkenningstekens, en/of enige aanduidingen omtrent auteursrechten, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom, te wijzigen of te verwijderen, noch om het betreffende materiaal of enige informatie op de website of enig gedeelte daarvan te wijzigen.

Aansprakelijkheid en vrijwaring

Hoewel de website met de grootst mogelijke zorg tot stand is gekomen, kan Gaikhorst Makelaars & Taxateurs o.g. niet garanderen dat de op de website aangeboden informatie, up-to-date, correct en/of compleet is. Gaikhorst Makelaars & Taxateurs o.g. kan voorts niet garanderen dat de website vrij is van onjuistheden en onvolkomenheden in de geboden informatie. Gaikhorst Makelaars & Taxateurs o.g. is niet aansprakelijk voor enige schade (hoe ook genaamd) verband houdende of voortvloeiende uit deze Gebruiksovereenkomst, (het gebruik van de) aangeboden informatie op de website of voor de inhoud van websites die op enigerlei wijze met de website zijn verbonden, bijvoorbeeld door middel van (hyper)link(s). Gaikhorst Makelaars & Taxateurs o.g. is voorts niet aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik, dan wel de onmogelijkheid daarvan van de website of van materiaal dat of informatie die op de Website beschikbaar is gesteld, of wordt verkregen. De hierboven opgenomen uitsluitingen van aansprakelijkheid zijn niet van toepassing indien de betreffende schade is ontstaan door opzet of grove schuld van Gaikhorst Makelaars & Taxateurs o.g. of haar leidinggevend personeel. U vrijwaart Gaikhorst Makelaars & Taxateurs o.g. voor alle schade als gevolg van aanspraken van derden, terzake van of verband houdende met de niet-naleving van de Gebruiksovereenkomst, dan wel tegen aanspraken die anderszins verband houden met of voortvloeien uit het gebruik door u van de website. Indien u één of meer bepalingen uit deze Gebruiksovereenkomst niet naleeft, of indien u inbreuk maakt op enig recht toekomend aan Gaikhorst Makelaars & Taxateurs o.g., behoudt Gaikhorst Makelaars & Taxateurs o.g. zich het recht voor om de daaruit voortvloeiende schade op u te verhalen, onverminderd haar overige rechten uit hoofde van de Gebruiksovereenkomst en de wet. Bovendien heeft Gaikhorst Makelaars & Taxateurs o.g. te allen tijde het recht om u tijdelijk of permanent uit te sluiten van het gebruik van de website, alsmede verdere toegang tot de website te weigeren.

Overige Bepalingen

Gaikhorst Makelaars & Taxateurs o.g. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de Gebruiksovereenkomst. Eventuele wijzigingen worden bekendgemaakt op de website. Op de Gebruiksovereenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende en/of verbandhoudende met de Gebruiksovereenkomst en/of het gebruik van de website worden bij uitsluiting berecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.